Algemene voorwaarden

1. Onze verkopen en offerten zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden welke verondersteld worden gekend en goedgekeurd te zijn door de koper.
2. Elke bestelling gedaan via deze webshop wordt als rechtgeldig aanzien.
Alle vermeldingen van producten, capaciteiten, prijzen en leveringstermijnen worden door de verkoper gedaan volgens de informatie die hij op het ogenblik van de bestelling bezit. Alle wijzigingen die niet door de verkoper veroorzaakt zijn, en de geest van de bestelling getrouw blijven, moeten door de koper aanvaard worden.
3. Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend.
4. Wijzigingen na bestelling, door de koper gevraagd, dienen schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend
door koper en verkoper, met vermelding van eventuele wijziging in prijs, leveringstermijn en andere voorwaarden.
5. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is, indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het saldo der bestellingen te vernietigen.
6. Bij verbreking van de overeenkomst door de koper zal deze aan de verkoper een schadeloosstelling dienen te betalen, forfaitair overeengekomen op 30% van de aannemingssom of het verkoopbedrag.
7. Alle bedragen worden verhoogd met welkdanige heffingen, zoals B.T.W, belastingen e.a., welke in voege zijn of in de loop van de uitvoering opgelegd worden.
8. Behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar kontant en ten huize van de verkoper of op bankrekening, vermeld op de faktuur.
9. Betalingen van de gezonden factuur moet geschieden uiterlijk na verloop van 30 dagen factuurdatum. Na de vervaldatum der factuur is de koper over het gehele factuur bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan en zulks van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij wanbetaling zal door de koper deswege van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning, een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het totaal verschuldigde bedrag.
10. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de integrale vereffening van de faktuur. De goederen kunnen na eenvoudig aangetekend schrijven teruggenomen worden zonder recht op schadevergoeding in
hoofde van de verkoper.
11. De koper kan in geen geval zijn eigen aankoopvoorwaarden, zonder voorafgaand akkoord van PerfectLights GCV, opleggen bij een bestelling.

12. In geval van betwisting voor bedragen < 1.250,00 Euro is het Vredegerecht van Hamme bevoegd, voor bedragen >1.250 euro is de Rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde bevoegd.
----------------------------------